Með auknum og sífellt þróaðri netárásum horfa stjórnendur til aukinna netvarna sem og ferðalags fyrirtækja frá eldri úreltum gagnastrúktúr til nútíma gagnahögunar eru sífellt fleiri fyrirtæki að flytja í skýin.

Í nýrri stuttri grein í Deloitte Insights er farið yfir af hverju þetta er að gerast. Mæli með þessari nýju grein kolleganna: “Why organizations are moving to the cloud

Cloud has become the primary location for businesses to store data; most have moved even their applications to cloud platforms, and many of those businesses that have their data on-premise today are soon planning to migrate to cloud. Companies across industries are modernizing their data platforms to leverage new-age applications and advanced analytics at the same time as they are moving their data to cloud.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store