Ben — Adam — Tim

Spekingar í bláum skyrtum

Með þessum þremur er tíma betur varið en á Facebook eða Vísi

Ben Thompson: Einyrki í Taívan sem allir tæknimógúlar lesa

Adam Grant: Sjamerandi ungi háskólaprófessorinn

Tim Urban: Sá hnyttni sem þykist ekkert vita

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store